دانشکده پرستاری و مامایی

   
     رشته پرستاري  
  برنامه آموزشي دوره كارشناسي پيوسته رشته پرستاري


دبيرخانه تخصصي: دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي ، بهداشت وتخصصي


شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي دربيست وهشتمين جلسه مورخ 25/4/84 براساس طرح دوره كارشناسي پيوسته رشته پرستاري كه به تائيد دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي ، بهداشت وتخصصي رسيده است، برنامه آموزشي اين دوره را درچهار فصل مشخصات كلي ، برنامه ، سرفصل دروس وارزشيابي برنامه) بشرح پيوست تصويب كرد ومقرر مي دارد.


1- برنامه آموزشي كارشناسي پيوسته رشته پرستاري از تاريخ تصويب براي كليه دانشگاهها وموسسات آموزش عالي كشور كه مشخصات زير را دارند لازم الاجرا است
الف- دانشگاهها وموسسات آموزش عالي كه زير نظر وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي اداره ميشوند
ب- موسساتي كه با اجازه رسمي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي وبراساس قوانين ، تاسيس ميشوند وبنابراين تابع مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي ميباشند.
ج-موسسات آموزش عالي ديگر كه مطابق قوانين خاص تشكيل مي شوند بايد تابع ضوابط دانشگاهي جمهوري اسلامي ايران باشند.


2-ازتاريخ 25/4/84 كليه دوره هاي آموزشي وبرنامه هاي مشابه موسسات درزمينه كارشناسي پيوسته رشته پرستاري درهمه دانشگاهها وموسسات آموزش عالي مذكور درماده 1 منسوخ مي شوند ودانشگاهها وموسسات آموزش عالي ياد شده مطابق مقررات مي توانند اين دوره را داير وبرنامه جديد را ارا نمايند.


3-مشخصات كلي ، برنامه درسي، سرفصل دروس وارزشيابي برنامه دوره كارشناسي پيوسته رشته پرستاري درچهار فصل جهت اجرا ابلاغ ميشود.
 

 

 

 

 

  

 

دانشگاه آزاد اسلامی

   برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری         مشخصات کلی دوره
   طول دوره و تعداد واحدهای درسی

Preview