جستجوی اخبار:                
   
    اطلاعیه
      ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی

 

     ثبت نام پذیرفته شدگان اعلام شده از وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد مورخ15/7/96 و انتخاب واحد در همان روز اقدام گردد

 

 
Preview