جستجوی اخبار:                
   
    اطلاعیه
      اطلاعیه رزرو غذا

 

     با توجه به اينکه غذاي دانشجويي از تاريخ 97/03/27 از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب تهيه و آمار غذاي کل هفته بعد مي بايست به آن داشگاه اعلام گردد. لطفا جهت رزرو غذاي هر هفته تا ساعت 12 روز چهارشنبه هفته قبل از طريق اتوماسيون تغذيه اقدام گردد. در غير اينصورت رزرو روزانه در هفته امکان پذير نمي باشد.

 

 
Preview