رشته علوم آزمایشگاهی

   
     ليست دانشجويان ممتاز
 

لیست دانشجويان ممتاز (معدل 17 به بالا) رشته علوم آزمايشگاهي

نيمسال دوم 86-85

محبوبه خوشکلام              80/17 بهمن 85

حسين محمد تبار             25/17 بهمن 85

صمدغني زاده                   52/18 مهر 85

نبت الهدي کوهستاني        16/18 مهر85

زهرا محمد زاده آهني          02/18 مهر85

اميد زرگري ساماني            77/17 مهر85

محبوبه نطقي طاهري          66/17 مهر85

زهرا وفائي                         60/17 مهر85

مهتاب احمدي                    47/17 مهر85

شيوا خنجري                      26/17 مهر85

علي رصاف                         10/17 مهر85

محبوبه فروغي                     02/17 مهر85

مينا مظفرپورطارمي              04/18 بهمن 84

مهديه سپاسي زنگ آبادي     92/17 بهمن 84

عباس قوطاسلو                    89/17 بهمن 84

زينب خدائي                         74/17 بهمن 84

مريم سادات داد بخش            57/17 بهمن 84

پروانه سادات خدابنده             53/17 بهمن 84

زهرا هدامررزدشتي                19/17 بهمن 84

ليست دانشجويان ممتاز (17 به بالا) رشته علوم آزمايشگاهي نيمسال اول 86-85  اين ليست مجدد نگاه شود

 

رديف

نام و نام خانوادگي

تعداد واحد

معدل ترم

رتبه

ورودي

1

صمد غني زاده زضايي

21

53/18

اول

مهر 85

2

بنت الهدي کوهستاني دهقي

19

34/18

دوم

مهر 85

3

زهرا محمد زاده آهني

20

11/18

سوم

مهر 85

4

اميد زرگري ساماني

20

5/17

 

مهر 85

5

مهتاب احمدي

20

21/17

-

مهر 85

6

پروانه سادات خدابنده

18

55/17

اول

بهمن 84

7

زهرا دهقان منشاري

18

37/17

دوم

بهمن84

8

زهرا محمدي

20

56/18

اول

مهر 84

9

فهيمه عابديني

20

31/18

دوم

مهر 84

10

مريم طريک

20

92/17

سوم

مهر 84

11

مهديه محمود

21

80/17

 

مهر 84

12

زهرا محمدي

20

58/17

 

مهر 84

13

مينا حسن پور

20

05/17

 

مهر 84

14

مريال دباغ کرخاني

20

65/17

 

مهر 84

15

معصومه سمعي ملايري

20

12/17

 

مهر 84

16

سمانه ربيع پور کيسمي

20

01/17

 

مهر 84

17

محمد داود زاده غلامي

15

81/17

اول

بهمن 83

18

محمد شادکام

15

3/17

دوم

بهمن 83

19

مريم عظيمي اصفهاني

15

28/17

سوم

بهمن 83

20

مريم مرادي

15

25/17

 

بهمن 83

 


 

دانشگاه آزاد اسلامی

  برنامه دروس کاردانی علوم آزمایشگاهی به تفکیک نیمسال                           دروس اختصاصی
  دروس رشته علوم آزمایشگاهی مقطع کاردانی دروس پیش دانشگاهی             آئین نامه آموزشی کاردانی علوم آزمایشگاهی
  مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره کاردانی رشته علوم آزمایشگاهی  
  ليست اسامي اساتيدي که با دانشکده علوم آزمايشگاهي همکاري دارند (نيمسال دوم 86-85)
  مـرکـز اطلاعـات, پـذيـرش و تـوزيـع بيــمار و بيمارستانهاي طرف قرارداد
   آمار دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهي نيمسال دوم 86-85

Preview