زمانبندي انتخاب واحد

   
     زمانبندي انتخاب واحد
 

** برنامه انتخاب واحد

** برنامه انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان در نیمسال اول 96-95

** برنامه انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان در نیمسال دوم 95-94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preview