زمانبندي انتخاب واحد

   
     زمانبندي انتخاب واحد
 

** برنامه انتخاب واحد

** برنامه انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان در نیمسال اول 95-94

** برنامه انتخاب واحد تقويم دانشگاهي دوره تابستان 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preview