زمانبندي انتخاب واحد

   
     زمانبندي انتخاب واحد
 

** برنامه انتخاب واحد تقويم دانشگاهي دوره تابستان 94

** برنامه انتخاب واحد اينترنتي دانشجويان نيمسال دوم 94-93

** برنامه انتخاب واحد اينترنتي دانشجويان نيمسال اول 94-93

** برنامه انتخاب واحد اينترنتي دانشجويان نيمسال دوم 92-93

 برنامه انتخاب واحد اينترنتي دانشجويان نيمسال اول 92-93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preview