جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش طي گفتگويي از برگزاري كارگاه توجیحی مراقبین با حضور مراقبین دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران خبر داد .
      با همت معاونت آموزش و مركز مطالعات و توسعه آموزش:
برگزاری سالم امتحانات نیازمند برنامه ریزی صحیح و ایجاد محیطی آرام و مناسب است

 

     دكتر مهسا هاديپور جهرمي رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش در باره كارگاه توجيهي مراقبين گفت: « بر طبق ایین نامه نظام آموزشی دانشگاه ها، آزمونهای تحصیلی به عنوان معیاری برای ارزیابی درصد عملکرد و یادگیری دانشجویان به حساب میآیند. این رویدادها که در انواع مختلفی نظیر نظری، عملی و پروژهای وجود دارند، شامل مجموعهای از سوالات طراحی شده در قالب عناوین درسی مربوطه توسط استاد میباشند. امتحانات باید در روز و ساعت مقرر، و طبق برنامه اعلام شده در ابتداي نیمسال، برگزار شود. »
دکتر هادی پور جهرمی تاكيد كرد: « برگزاری سالم آزمون علاوه بر اینکه نیازمند برنامه ریزی صحیح و ایجاد محیطی آرام و مناسب با تامين امكانات عمومي و خدماتي در جلسه امتحان است، با حضور مراقبین و مسئولین آموزش دیده، بدرستی اجرایی میگردد . لذا مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه آزاد اسلامي علوم پزشکی تهران زیر نظر معاونت آموزشی، اقدام به آموزش مراقبین امتحانات پایان ترم در ماههای اردیبهشت و خرداد نموده است. »
رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش افزود: «خلاصه ای از وظايف مراقبين امتحانات در قالب يك صفحه با مشاوره اداره امتحانات توسط اين مركز تهيه گرديد و با توجه به تجيمع دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران و تعداد 8 دانشکده و تعداد آزمونهای بسیار زیاد در پایان ترم و متعاقبا تعداد قابل توجه مراقبين، آموزش ها در چند حوزه به تفکیک صورت پذیرفت. »
وی اعلام کرد: «پس از هماهنگی های اولیه با گروه هدف، در ابتدا آموزش با مراجعه حضوری مدیر و کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش به دفاتر آموزش دانشکده هاي پزشكي، دندانپزشكي، پرستاري- مامايي، علوم نوين، بهداشت، روانشناسي، پيراپزشكي انجام پذيرفت. سپس برنامه آموزش مراقبين به ساير همكاران از حوزه هاي فرهنگي، دانشجويي، پژوهشي و اداري در محل اتاقEDC صورت گرفت.
و افزود: كارگاه آموزش مراقبين آزمونها براي گروه پرسنل بيمارستانها و دانشكده داروسازي در حال اجرا ميباشد و آموزش همكاران مراقبت از كلينيك دندانپزشكي نيز انجام شده است.»
گفت گو: زهرا صابري

 

 
 

با همت معاونت آموزش و مركز مطالعات و توسعه آموزش:
برگزاری سالم امتحانات نیازمند برنامه ریزی صحیح و ایجاد محیطی آرام و مناسب است
نسخه قابل چاپ

Preview