دانشکده پرستاری و مامایی                          School of Nursing & Midwifery
            اخبار  و اطلاعیه
 

   پذیرفته شدگان آزمون مصاحبه دکتری تخصصی
گزارش هشتمين جلسه ی کارگاه آموزشی کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی  
دانشجویان پرستاری و مامایی جهت عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان به سایت bpj.irمراجعه نمایند.
برنامه كارگاه 2 روزه كلاسهاي آمادگي براي زايمان و زايمان فيزيولوژيك جهت دانشجويان مامائي ورودي بهمن 91
برنامه كارگاه 2 روزهء فيزيوپاتولوژي باليني گروه هدف: دانشجويان مامائي عرصهء (2) ورودي سال 91
 راهنماي تدوين و نگارش پايان نامه
  ابلاغيه شيوه نامه ثبت پيشنهاد موضوع و دفاع از پايان نامه

 بخشنامه شيوه نامه ثبت پيشنهاد موضوع و دفاع از پايان نامه
      بورد
 

 

                                                 

 

                                      

 

                                      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preview